Kurz autolakovník


Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu je schopný vykonávať práce na špecializovaných pracoviskách v autoopravárenstve. Vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, zvoliť pracovné postupy a prípravné lakovnícke práce. Dokáže zvoliť vhodné materiály na prácu a vypočítať predbežnú spotrebu materiálu. Je schopný nanášať všetky druhy lakov správne zvolenou technikou.

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Číslo akreditácie: 3588/2023/72/2

Rozsah kurzu: 240 hodín (teoretická časť 152 hodín, praktická časť 88 hodín)

Cena kurzu: 2 400 € (nezamestnaný záujemca má možnosť úhrady cez REPAS* na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny)

Platba kurzu: po registrácií na kurz samoplátca zaplatí 70% z ceny kurzu, čím potvrdí svoju účasť, na účet SK91 7500 0000 0040 1838 9278, do poznámky uchádzač uvedie svoje Meno a Priezvisko.
Uchádzači z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny si po podaní prihlášky u nás, požiadajú na úrade o REPAS. Tam dostanú tlačivo, ktoré si podľa pokynov vyplnia a následne už budú komunikovať s úradom.

Požadované vstupné vzdelanie: ukončené základné vzdelanie

Obsahová náplň: Počas kurzu získate teoretické poznatky v oblasti základných pojmov v autolakovníctve. Výučba je rozdelená do niekoľkých odborných tém, ktoré najskôr budú vysvetlené teoreticky a následne si vyskúšate získané poznatky i v praxi. V priebehu kurzu si osvojíte a získate vedomosti a zručnosti v oblasti povrchovej úpravy plechov, vyskúšate si montáž a demontáž jednotlivých častí motorového vozidla. Naučíme Vás ako správne maskovať vozidlo. Dôležitou časťou kurzu je zvolenie správnej striekacej techniky, striekanie ochranných a základných náterových látok ako sú plniče, epoxidové základy a iné. Teoreticky i prakticky Vám bude vysvetlené brúsenie a aplikácia krycích a čírych lakov. Niekoľko hodín budeme venovať miešaniu a dolaďovaniu farieb, technológií prístreku a lešteniu karosérií. Nakoľko počas lakovania môže dôjsť i k vzniku chýb či už stekanie, špinky, pomarančový efekt, vysvetlíme a naučíme Vás ako správne postupovať v prípade opravy takejto chyby.

Záverečná skúška: pozostáva z 2 foriem, a to písomná forma - test a praktická forma - kompletná realizácia lakovania dielu

Pracovné pomôcky: sú bezplatne zabezpečené poskytovateľom kurzu

V prípade ďalších otázok kontaktujte lektora na tel. č.: +421 918 915 078

*REPAS: Príležitosť
REkvalifikáciA
Spolupráca

(pre spoluprácu s úradom je potrebné si podať žiadosť mesiac pred rekvalifikačným kurzom - informujte sa u nás alebo na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny)

Záväzná prihláška na akreditovaný kurz Autolakovník

V prípade ak sa rozhodnete absolvovať kurz je potrebné vyplniť záväznú prihlášku. Následne Vás budeme telefonicky a písomne kontaktovať. V prípade preplatenia kurzu prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny je potrebné postupovať podľa pokynov zverejnených na stránke ÚPSVaR. Ak sa rozhodnete kurz absolvovať na vlastné náklady, bude Vám po zaslaní on-line prihlášky a následnom kontaktovaní, vystavená zálohová faktúra, ktorú je potrebné uhradiť podľa pokynov na faktúre.

Osobné údaje
Adresa
Kontaktné údaje

So spracovaním osobných údajov na účely vlastného marketingu Laboprofilak RSP s.r.o. v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely Laboprofilak RSP s.r.o.
Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracovávať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, zároveň sú súčasťou zmluvy medzi záujemcom a firmou Laboprofilak RSP s.r.o.