Kurzy

Pripravili sme pre Vás rekvalifikačné kurzy, ktoré Vám pomôžu zvýšiť Vašu odbornosť v zamestnaní. Nami pripravované kurzy sú autolakovník a prípravár pre lakovnícke práce. Oba sú akreditované Ministerstvom školstva SR.

Absolvovanie kurzu pre obor autolakovník a prípravár pre lakovnícke práce je v našej firme Laboprofilak s.r.o. realizované ako prezenčné vzdelávanie zahrňujúce teoretickú a praktickú prípravu. Úspešní absolventi vzdelávacieho kurzu obdržia po jeho úspešnom ukončení osvedčenie vydané realizátorom kurzu - firmou Laboprofilak s.r.o. Osvedčenie o získanom vzdelaní je s celoštátnou platnosťou vydané v zmysle príslušných právnych predpisov.

Kurzy sa rozdeľujú podľa odbornosti na:

Prihlásiť sa na jednotlivé termíny môžte telefonicky na čísle +421 918 535 032 alebo e-mailom.

O povinnostiach účastníka kurzu sa dočítate v našich obchodných podmienkách.

Výučba prebieha v moderne zariadených priestoroch, ktoré sú vybavené didaktickými prostriedkami. Praktická časť sa vykonáva v profesionálnej lakovacej kabíne. Záujemcovia majú možnosť vyskúšať si prácu s rôznymi pracovnými pomôckami - náradím od rôznych dodávateľov lakérnických potrieb. K dispozícií sú profesionálne miešačky farieb vybavené spektrometrom, váhami na váženie množstva lakovníckeho materiálu a rôzne iné potreby na úspešné absolvovanie praktickej časti výučby. Skúsený a kvalifikovaný lektor, s niekoľkoročnou praxou Vám ochotne poskytne všetky potrebné teoretické a praktické poznatky, ktoré využijete nielen pri záverečnej skúške ale i vo Vašom ďalšom profesionálnom živote.

Všetky Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.