Kurz autoopravár - Mechanik


Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Číslo akreditácie: 3588/2023/72/3

Rozsah kurzu: 450 hodín

Cena kurzu: 2 600 € (nezamestnaný záujemca má možnosť úhrady cez REPAS* na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny)

Platba kurzu: po registrácií na kurz samoplátca zaplatí 70% z ceny kurzu, čím potvrdí svoju účasť, na účet SK91 7500 0000 0040 1838 9278, do poznámky uchádzač uvedie svoje Meno a Priezvisko.
Uchádzači z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny si po podaní prihlášky u nás, požiadajú na úrade o REPAS. Tam dostanú tlačivo, ktoré si podľa pokynov vyplnia a následne už budú komunikovať s úradom.

Požadované vstupné vzdelanie: ukončené základné vzdelanie

Obsahová náplň: Počas kurzu získate teoretické a praktické poznatky v oblasti základných pojmov v autoopravárstve. Výučba je rozdelená do niekoľkých odborných tém, ktoré najskôr budú vysvetlené teoreticky a následne si vyskúšate získané poznatky i v praxi. Najskôr sa naučíte základné ustanovenia právnych noriem o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochranu bezpečnosti práce a hygienu v opravovniach. V priebehu kurzu si osvojíte a získate vedomosti a zručnosti v oblasti práce s mechanizmovými nástrojmi a mechanizmami, rovnako si osvojíte prípravu vozidla na nasledovnú opravu. Naučíme Vás povrchovej úprave súčiastok, demontáži a montáži rozoberateľných spojov, demontáži a montáži skupín a podskupín. Teoreticky i prakticky Vám budú vysvetlené rôzne druhy opráv ako napríklad opravy podvozku, prednej aj zadnej nápravy, prevodového mechanizmu, oprava elektrického zariadenia motorového vozidla, oprava motora aj s diagnostikou a oprava a servis motorových celkov. Niekoľko hodín budeme venovať diagnostike motorových vozidiel, bežným opravám, servisným prehliadkam a príprave na technickú a emisnú kontrolu.

Záverečná skúška: pozostáva z 2 foriem, a to písomná forma - test a praktická forma - realizácia, odstránenie závady alebo poruchy na motorovom vozidle.

Pracovné pomôcky: sú bezplatne zabezpečené poskytovateľom kurzu

V prípade ďalších otázok kontaktujte lektora na tel. č.: +421 918 915 078

*REPAS: Príležitosť
REkvalifikáciA
Spolupráca

(pre spoluprácu s úradom je potrebné si podať žiadosť mesiac pred rekvalifikačným kurzom - informujte sa u nás alebo na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny)

Záväzná prihláška na akreditovaný kurz Autoopravár - Mechanik

V prípade ak sa rozhodnete absolvovať kurz je potrebné vyplniť záväznú prihlášku. Následne Vás budeme telefonicky a písomne kontaktovať. V prípade preplatenia kurzu prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny je potrebné postupovať podľa pokynov zverejnených na stránke ÚPSVaR. Ak sa rozhodnete kurz absolvovať na vlastné náklady, bude Vám po zaslaní on-line prihlášky a následnom kontaktovaní, vystavená zálohová faktúra, ktorú je potrebné uhradiť podľa pokynov na faktúre.

Osobné údaje
Adresa
Kontaktné údaje

So spracovaním osobných údajov na účely vlastného marketingu Laboprofilak RSP s.r.o. v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely Laboprofilak RSP s.r.o.
Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracovávať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, zároveň sú súčasťou zmluvy medzi záujemcom a firmou Laboprofilak RSP s.r.o.