Kurz prípravár pre lakovnícke práce


Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu je zručný v príprave povrchu motorového vozidla maskovaním, brúsením, tmelením, odstraňovaním starého náteru a v aplikácii podkladového materiálu. Je schopný vybrať správny technologický postup pri príprave. Vie samostatne vykonávať činnosť v autoopravárenskom priemysle ako prípravár.

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Číslo akreditácie: 3588/2018/56/2

Rozsah kurzu: 140 hodín (teoretická časť 45 hodín, praktická časť 95 hodín)

Cena kurzu: 1 400€ (nezamestnaný záujemca má možnosť úhrady cez REPAS* na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny)

Platba kurzu: po registrácií na kurz samoplátca zaplatí 50% z ceny kurzu, čím potvrdí svoju účasť, na účet SK91 7500 0000 0040 1838 9278, do poznámky uchádzač uvedie svoje Meno a Priezvisko.
Uchádzači z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny si po podaní prihlášky u nás, požiadajú na úrade o REPAS. Tam dostanú tlačivo, ktoré si podľa pokynov vyplnia a následne už budú komunikovať s úradom.

Požadované vstupné vzdelanie: ukončené základné vzdelanie

Obsahová náplň: Ako prípravár pre lakovnícke práce získate vedomosti a zručnosti týkajúce sa povrchovej úpravy plechov ako je mechanické a chemické odhrdzovanie, odmasťovanie a tmelenie. Naučíme Vás správny postup pri maskovaní motorového vozidla. Následne si osvojíte teoretické i praktické poznatky v oblasti striekania ochranných a základných náterových látok ako sú plniče, epoxidové základy a iné. Poslednou odbornou témou, ktorej sa budeme venovať počas rekvalifikačného kurzu je brúsenie lakov a čírych lakov, zvolenie správneho brúsneho materiálu, postupy odstraňovania chýb pri brúsení, strojové brúsenie, suché a mokré brúsenie a ostatné činnosti, ktoré ako prípravár pre lakovnícke práce budete potrebovať ovládať vo svojom ďalšom profesijnom živote.

Záverečná skúška: pozostáva z 2 foriem, a to písomná forma - test a praktická forma - kompletná realizácia prípravy dielu

Pracovné pomôcky: sú bezplatne zabezpečené poskytovateľom kurzu

Strava (obed, občerstvenie): je zabezpečená a hradená poskytovateľom kurzu

Ubytovanie: v prípade potreby Vám zabezpečíme ubytovanie v blízkosti školiaceho centra, cenu za ubytovanie si hradí každý účastník sám

*REPAS: Príležitosť
REkvalifikáciA
Spolupráca

(pre spoluprácu s úradom je potrebné si podať žiadosť mesiac pred rekvalifikačným kurzom - informujte sa u nás alebo na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny)Záväzná prihláška na akreditovaný kurz prípravár pre lakovnícke práce

V prípade ak sa rozhodnete absolvovať kurz je potrebné vyplniť záväznú prihlášku. Následne Vás budeme telefonicky a písomne kontaktovať. V prípade preplatenia kurzu prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny je potrebné postupovať podľa pokynov zverejnených na stránke ÚPSVaR. Ak sa rozhodnete kurz absolvovať na vlastné náklady, bude Vám po zaslaní on-line prihlášky a následnom kontaktovaní, vystavená zálohová faktúra, ktorú je potrebné uhradiť podľa pokynov na faktúre.

Osobné údaje
Adresa
Kontaktné údaje

So spracovaním osobných údajov na účely vlastného marketingu Laboprofilak RSP s.r.o. v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely Laboprofilak RSP s.r.o.
Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracovávať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, zároveň sú súčasťou zmluvy medzi záujemcom a firmou Laboprofilak RSP s.r.o.